MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

IBM Resilient IPR, to rozwiązanie klasy SOM, umożliwiające zarządzanie, nadzorowanie i automatyzację procesów związanych z obsługą incydentów. W prosty sposób integruje się z istniejącymi w organizacji systemami bezpieczeństwa oraz systemami zarządzania i obiegu informacji, dzięki czemu każdy wykryty incydent jest w odpowiedni sposób obsługiwany poprzez workflow czynności i akcji, zapewniając minimalizację skutków potencjalnego ataku oraz ujednolicenie procesu dokumentowania podjętych działań.

IBM Resilient IRP potrafi wzbogacać kontekst każdego z wykrytych incydentów, gromadząc dane niezbędne do przeprowadzenia skutecznego śledztwa (na przykład poprzez import zdarzeń z systemów bezpieczeństwa, źródeł Intelligence Content Feed, czy systemów klasy SIEM) oraz zapewnia wspólną platformę do współpracy pomiędzy pracownikami, począwszy od oficerów bezpieczeństwa, analityków oraz administratorów IT, a kończąc na osobach odpowiedzialnych za relacje publiczne i obsługę prawną.

Rozwiązanie staje się pojedynczym systemem, integrującym czynności podejmowane przez różnych pracowników w ramach możliwości technologicznych infrastruktury IT, znajdującej się w danej organizacji, wymuszającym jednolite procesy obsługi incydentów.

Odpowiedzialni za monitorowanie zagrożeń pracownicy działów bezpieczeństwa, mogą w przypadku wykrycia incydentu zainicjować jego obsługę w platformie Resilient IRP. Funkcjonalność ta może być zrealizowana poprzez
bezpośrednią eskalację alertów z systemów SIEM czy skanerów podatności, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną czy też wypełnienie formularza w przeglądarce internetowej. Możliwe jest także wykorzystanie Resilient RESTful API, zapewniającego integrację z różnego rodzaju systemami, przygotowanymi na użytek danej organizacji.

Po zainicjowaniu incydentu bezpieczeństwa, w zależności od jego klasyfikacji, Resilient IRP sugeruje konkretne kroki (tak zwane action plans), związane z przyjętymi w organizacji scenariuszami SOP (Standard Operation Plan), czyli planami reakcji na konkretne zagrożenia.

Akcje zdefiniowane w Resilient IRP krok po kroku wskazują, jakie czynności powinny być podjęte, aby w pierwszej kolejności wyeliminować trwający atak, zminimalizować jego skutki, ocenić wpływ danego incydentu na funkcjonowanie danej organizacji, a w konsekwencji – zastosować odpowiednie korekty, uniemożliwiające ponowne wystąpienie podobnego incydentu. Platforma Resilient IRP zawiera wiele predefiniowanych wzorców oraz sugestii analizy zdarzeń związanych z 18 rożnego rodzaju klasyfikacjami incydentu, takimi jak: Atak DDoS, Malware, Insider Threat, kradzież sprzętu, itp.

Platforma Resilient Incident Response Platform może być wyposażona w trzy dedykowane moduły:

  • Security.
  • Action.
  • Privacy.

Moduł Security udostępnia rozbudowaną platformę, za pomocą której można w łatwy i efektywny sposób zarządzać incydentami bezpieczeństwa. W zależności od klasyfikacji zgłoszonego incydentu, moduł dobiera odpowiednie procesy rozwiązywania problemu, oparte na najlepszych praktykach, uznanych standardach i rekomendacjach dotyczących rozwiązywania problemów lub też wewnętrznych planach SOP (Security Operation Plans).

Moduł Action zapewnia możliwość automatyzacji czynności związanych z analizą i rozwiązywaniem incydentów bezpieczeństwa. Dzięki niemu często powtarzane i czasochłonne czynności, które zwykle są wykonywane przez operatorów bezpieczeństwa w sposób manualny, mogą być zminimalizowane lub też całkowicie wyeliminowane. Moduł umożliwia przyspieszenie rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności działania platformy oraz – dzięki uzyskanej optymalizacji – skupienie się na strategii opracowywanych planów bezpieczeństwa.

Moduł Privacy adresuje wyzwania związane z koniecznością zapewnienia przez organizacje zgodności z danymi standardami bezpieczeństwa, w szczególności dotyczącymi ochrony przed wyciekiem danych. Moduł ten udostępnia narzędzia wspierające proces dostosowania do wymagań stawianych przez konkretne regulacje czy standardy bezpieczeństwa.