MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Coraz większa złożoność środowisk teleinformatycznych w poszczególnych organizacjach, wraz z rosnącymi wymaganiami, co do precyzyjnego przyznawania uprawnień do przetwarzanych w nich danych, powoduje konieczność wykorzystania dedykowanych rozwiązań ułatwiających zarządzanie przywilejami poszczególnych użytkowników.

Szczególnie ważnym aspektem jest czytelność i przejrzystość nadawanych uprawnień oraz ich powiązań w ramach struktur Active Directory, systemu plików NTFS, środowisk Microsoft Exchange czy SharePoint.

Rozwiązanie Protected Networks 8MAN zapewnia skuteczne i efektywne zarządzanie uprawnieniami różnego rodzaju systemów Microsoft na poziomie użytkowników, grup, obiektów usług katalogowych i systemowych oraz pojedynczych plików.

8MAN – oprócz możliwości natychmiastowego wyświetlania uprawnień do obiektów, wraz ze wskazaniem poziomu, na którym zostały one ustalone – zapewnia funkcjonalność nadawania, zmiany i odbierania uprawnień użytkowników.

Dodatkowo rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę tworzonych w firmie papierowych dokumentów, koniecznych do przetworzenia i przeprocesowania wniosków o uzyskanie akceptacji na utworzenie, modyfikację lub usunięcie kont użytkowników, czy też dostępu do określonych zasobów w organizacji.

Opcjonalny portal pozwala na rejestrowanie i obsługę wniosków o dostęp, generowanych przez poszczególnych pracowników organizacji, po czym – zatwierdzanie ich zgodnie ze skonfigurowaną ścieżką akceptacji i w rezultacie automatyczną realizację (skonfigurowanie dostępów w zarządzanych systemach).

8MAN zapewnia nieporównywalną z innymi tego rodzaju systemami szybkość dostępu do informacji o przywilejach oraz raportowanie na potrzeby audytów i regulacji.

Główne cechy

  • Analiza uprawnień – wyświetla kompleksowe informacje zawierające przegląd sytuacji w zakresie praw dostępu do zasobów w organizacji.
  • Monitorowanie bezpieczeństwa – monitorowanie i podejmowanie odpowiednich działań w środowisku Active Directory, na serwerach plików, Microsoft Exchange i Microsoft Sharepoint.
  • Tworzenie użytkowników – z wykorzystaniem wbudowanych i w pełni modyfikowalnych szablonów 8MAN pozwala tworzyć użytkowników oraz przydzielać uprawnienia przez pracowników nie posiadających uprawnień administracyjnych.
  • Dokumentowanie i raportowanie – przy użyciu tzw. księgi logów rozwiązanie 8MAN śledzi i zapisuje wszelką aktywność dotyczącą zarządzania uprawnieniami, tworząc raporty zgodności z normami ISO 27001, PCI-DSS, rekomendacją D KNF oraz innymi regulacjami.
  • Optymalizacja ról i procesów – rozwiązanie 8MAN znacząco optymalizuje procesy związane z zarządzaniem uprawnieniami, angażując tylko osoby, które w danym procesie muszą uczestniczyć.
  • Automatyzacja nadawania uprawnień do zasobów – z wykorzystaniem dedykowanego portalu.